Neden Tüm Sağlık-Sen

Ana sayfa » Neden Tüm Sağlık-Sen

Demokratik Toplumun Temel Unsurlarından Biri Olan Sendikalar, Tarihsel Süreç Içerisinde Çalışanların Yaşam Standartlarının Korunması Ve Geliştirilmesinde, Çalışma Hayatında Adalet Ve Eşitliğin Sağlanmasında, Çalışma Koşullarının Iyileştirilmesinde Ve Piyasa Ekonomisinin Işleyişi Içerisinde Ekonomik Ve Sosyal Hakların Unutulmamasında Önemli Rol Oynamıştır. Ancak, Yüzyılı Aşan Dönemde Vazgeçilmez Bir Sosyal Taraf Olarak Kendisini Kabul Ettiren Sendikal Hareket, Günümüzde Iç Ve Dış Dinamiklerin Yarattığı Köklü Değişim Sürecinden Önemli Derecede Etkilenmiş Ve Etkilenmeye De Devam Etmesi Kaçınılmazdır. Son Yirmi Yılı Aşan Zaman Diliminde Sendikacılık Krize Girmiş Ve Sendikal Harekette Değişim Ve Yenileşme Ihtiyacı Önemli Bir Tartışma Konusu Haline Gelmiştir.

Sen­di­ka­lar, Uzun Yıl­lar Top­lum­sal Ha­ya­tın Ve Iş­yer­le­ri­nin De­mok­ra­tik­leş­ti­ril­me­sin­den Ya­şam Ka­li­te­si­nin Yük­sel­til­me­si­ne Ka­dar Ge­niş Bir Alan­da Fonk­si­yon­la­rı­nı Ye­ri­ne Ge­ti­re­rek 20. Yüz­yı­lın En Önem­li STK’la­rı Ol­ma Ba­şa­rı­sı­nı Gös­termiştir. An­cak Ta­ri­hin Hiç­bir Dö­ne­min­de Ol­ma­dı­ğı Ka­dar Hız­lı De­ği­şi­min Ya­şan­dı­ğı Gü­nü­müz­de Es­ki Ya­pı­lar, Fonk­si­yon­lar Ve Söy­lem­ler­le Sen­di­kal Ha­re­ke­ti De­vam Et­tir­me Imkânı Artık Kalmamıştır. Sen­di­kal Ha­re­ket­te Yer­le­şik Söy­lem­le­ri Ve Ya­pı­la­rı De­ğiş­ti­re­rek, Çalışanların Kü­re­sel Dü­zey­de Ör­güt­lü­lü­ğü­nü Gün­de­me Ge­tir­mek, Hiç Bu Ka­dar Önem­li Ol­ma­mış­tı.

Çalışanların Hakları Için Değişim

Bil­gi Top­lu­mu­nun Te­mel­le­ri­nin Atıl­dı­ğı Son Yıl­lar­da Türk Ve Dünya Sendikal Hareketinde Değişimin Farkında Olan Tüm Sağlık-Sen, Bu Değişime Adapte Olmak Için Gerekli Mücadeleyi Çalışanlar Adına Başlatmış Bulunmaktadır. 21. Yüzyıla Girerken Çalışma Hayatında Tekrar Çalışanların Tarafı Olarak Insiyatifi Ele Almak Gerektiğini  Gören Tüm Sağlık-Sen, Kla­sik Po­li­ti­ka­la­rla Toplu Görüşme Sendikacılığını Reddederek, Hiz­met Sen­di­ka­cı­lı­ğı­nı Savunmaktadır.

Çalışanların Haklarını Almak Için Sonuna Kadar Mücadeleyi Görev Kabul Eden Tüm Sağlık-Sen, Top­lu Görüşme Sen­di­ka­cı­lı­ğı­nı Aşa­rak, Mü­ca­de­le­ci Ve Çalışana Hiz­met Gö­tür­me­yi Esas Alan Bir Sen­di­ka­cı­lık An­la­yı­şı­nı Be­nim­se­miştir. Artık Tüm Sağlık Çalışanlarının “An­ka­ra’da Tüm Sağlık-Sen’i Var” Dır.

Ye­ni Dö­ne­min Ye­ni Ya­pı­lan­ma Ve Stra­te­ji­ler Ge­rek­tir­di­ği An­la­yı­şın­dan Ha­re­ket Eden Tüm Sağlık-Sen, Sen­di­ka­l Fa­ali­yet­le­ri­ni Çe­şit­len­di­re­rek Çalışanların 24 Sa­ati­ni Dik­ka­te Al­an, Ik­ti­sa­den Za­yıf Her Ke­si­min So­run­la­rı­nı Gün­de­me Ge­ti­re­rek Sa­vunan, Ya­şa­mın Her Ala­nın­da Kamu Çalışanının Hiz­me­tin­de Ol­an Bir Sendikal Anlayışı Benimseyen Bir Sendikadır.

Bütün Bu Çalışmaları Yaparken Ulu­sal Sı­nır­lar Içe­ri­sin­de Kal­mak Müm­kün De­ğil­dir. Çün­kü Kü­re­sel­leş­me, Sen­di­ka­cı­lık Ha­re­ke­ti­nin Ulus­la­ra­ra­sı Iliş­ki­le­ri­nin Da­ha Da Ge­liş­ti­ril­me­si­ni Zo­run­lu Kıl­mak­ta­dır. Sen­di­ka­la­rın Sa­de­ce Ça­lış­ma Ha­ya­tı­nı Dü­zen­le­me, Çalışma Şartlarını Be­lir­le­me Gi­bi Dar He­def­le­re Yö­nel­me­si Ha­lin­de Top­lum Ta­ra­fın­dan Dış­lan­ma­sı, Ya­ban­cı­laş­ma­sı Ka­çı­nıl­maz­dır. Tüm Sağlık-Sen’in He­de­fi Yalnızca Tek Ba­şı­na Ça­lış­ma Şart­la­rı­nı Iyi­leş­tir­mek Değildir, Aynı Zamanda Ya­şa­nı­lan Ha­ya­tın Iyi­leş­ti­ril­me­si De En Önemli Hedeftir.

Dün­ya­da­ki Ge­liş­me­le­re Ön­yar­gı Ile Kar­şı Çı­kan De­ğil, Onu An­la­ma­ya Ça­lı­şan Bir Sen­di­ka­cı­lık An­la­yı­şı­na Sahip Olan Tüm Sağlık-Sen, Top­lu­mun Şe­kil­len­di­ril­me­sin­de Rol Al­an, De­mok­ra­tik-Sos­yal-Hu­kuk Dev­le­ti­nin Iş­le­til­me­si, Ya­şam Ka­li­te­si­nin Yük­sel­til­me­si Için Fa­ali­yet Alan­la­rı­nı Ge­niş­leterek, 21. Yüzyılın Sendikal Hareketi Olmaya Adaydır.

Partiler üstü sendikacılık

Sendikacılık Konusunda Iki Ayrı Yaklaşım Bulunmaktadır. Birisi Sendikacılığın Siyasallaşması Yaklaşımı, Diğeri Siyasal Partilere Aynı Uzaklıkta Durup Çalışanların Sorunlarını Ve Emeklerinin Karşılığını Elde Etme Davranışı.
Kamu Sendikacılığı Bu Güne Kadar Ülkemizde Sendikacılığın Siyasallaşması Çerçevesinde Oluşturulmuş Sendika Yönetimleriyle Işveren Arasında Karşılıklı Çıkar Ilişkilerine Dayandırılmıştır.

Sendika Yöneticileri Kendi Dünya Görüşündeki Siyasal Iktidarlardan Kişinin Ehil Olup Olmadığına Bakılmaksızın Bizden-Sizden Ötekileştirmesi Içerisinde Kendi Mensuplarını Devlet Mekanizmalarına Yerleştirme Ve Onun Çalışanlara Baskısı Sonucunda Üye Artırmaya Yönelik Hareket Etmişlerdir. Bu Durum; Devlet Memuru Tanımıyla Çatışmakta Ve Devlete Zarar Verebilecek Bir Hal Alırken, Aynı Zamanda Ehil Olmayan Kadroların Yükselmeleri Yetenekli, Becerikli, Ehil Ve Dürüst Memurların Devlete Küskün, Bezgin Hale Gelmesine Yol Açmaktadır.

Denilebilir Ki Son Zamanlarda Avrupa Ülkelerinde De Sendikalar Siyasallaşıyor. Aynı Dünya Görüşündeki Partilere, Hükümetlere Çalışanların Sorunlarını Daha Kolay Aktararak Çözülebilir.

Sendikaların Siyasallaşması Doğal, Bunda Korkulacak Bir Şey Yok Yaklaşımı Kamu Görevlilerinin Örgütlü Toplum Olma Yönündeki Mücadelesinin Bize Göre Hançerlenmesidir. Bunun Neticesini Sorguladığımızda;

  • Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Kamu Personelini % 53’Ü Halen Bir Sendikaya Üye Olmamıştır. Türkiye’de Sendikacılar Bunun Sebeplerini Sorgulayacak Hiçbir Çalışma Da Yapmamıştır.
  • Sendikalar, Sağlık Çalışanlarını Hak Ettikleri Şekilde Temsil Edememektedir. Yönetimlerinde Meslek Guruplarına Yer Verme Yerine Siyasal Ekiplerine Yer Vermektedirler.
  • Sendikalar, Temel Hak Ve Özgürlüklerden Çok Siyasal Kaygılar Taşımaktadırlar.
  • Sendikalar Arasında Hak Arama Mücadelesini, Anarşi Ve Kaos Ortamına Taşıyanlar Bulunmaktadır. Bazen Anarşi Ve Terörün Odağında Olan Örgütler Sendikaların Eylemlerinin Başaktörleri Olarak Karşımıza Çıkmaktadırlar.
  • Sendikalar, Üye Odaklı Programlar Yerine, Daha Çok Siyasal Politika Ve Programlar Içinde Görülmektedirler.
  • Sendikaların, Çalıştığı Hizmet Kolunu Geliştirmek Gibi Bir Kaygısı Bulunmamaktadır.
  • Sendikalar, Dünyadaki Olayları Ve Eğilimleri Iyi Anlayamadıkları; Zaman Zaman Çağın Gerisinde Kaldıkları Ve Sorunlara Mensup Oldukları Siyasi Perspektif Içinde Baktıkları Için Oluşa Gelen Sorunlara Çözüm Üretememektedirler.
  • Sendikalar, Tüm Sağlık Çalışanlarının Vizyonunu Yansıtamamaktadırlar.
  • Üye Odaklı Sendikacılık Yerine Ötekileştirme Esaslı Bizden-Sizden Sendikacılığı Yapılmaktadır.

BU SEBEPLE;

Bizim, Geçmişimize, Bugünümüze Ve Geleceğimize Karşı Sorumluluklarımız Var.
Uzaktan Bakmak, Eleştirmek Ve Hayıflanmak Sorunları Çözmedi.
Birilerinin Kalkması, Elini Taşın Altına Koyması Gerekiyordu.
Bütün Bu Gerçekleri Gören Tüm Sağlık-Sen’in, Bu Onurlu Hak Arama Mücadelesinde Görev Alması

Artık Kaçınılmazdı.

Copyright © 2016 Tüm Sağlık-Sen